کلاس A

موتورسیکلت

گزینه های دوره

انتخاب کنید:

motorcycle-luxury-items-close-up-motorcycle-parts-2021-08-26-17-42-49-utc-min

کلاس A/A1/A2

motorcycle-in-smoke-on-the-race-track-2022-01-31-05-12-15-utc-min

L17 + A1

handlebar-of-motorcycle-2021-08-29-00-37-04-utc-min

کلاس AB

هزینه های اضافی و غیره

اطلاعات

ثبت

باید با خود برده شود

هزینه های اضافی

آموزش فاز

گواهینامه رانندگی سطح A