حک

FAHRSCHULE WIEN NORD

شناسایی ارائه دهنده طبق بخش 5 (1) ECG

مالک الیور رایشنباخ

Wagramerstr, 123, 1220 Vienna

تلفن: +43 1 60 30 331

ایمیل: office@fahrschule-wiennord.at

مرجع نظارت بر اساس ECG: Magistratisches Bezirksamt 65

عضو WKO، آموزشگاه های رانندگی گروهی تخصصی و ترافیک عمومی

شماره مالیات بر ارزش افزوده ATU46767609

ساعات کاری دفتر: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 الی 18:00


کلیه متون، گرافیک و تصاویر دارای کپی رایت می باشند. استفاده از آنها فقط با اجازه صریح مالک مجاز است. برای همه پیوندهایی که از این صفحه اصلی منشا می گیرند، ما هیچ تأثیری بر طراحی و محتوای صفحات پیوند داده شده نداریم. بنابراین ما صریحاً از همه مطالب موجود در تمام صفحات پیوند داده شده در این وب سایت فاصله می گیریم و محتوای آنها را به عنوان محتوای خود قبول نمی کنیم.